NX-003-การเดิน Zig zag ตาม Shape งาน

01-NXCAM-Small

 

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับงานแบบ ZIG ZAG ตามรูปทรงของชิ้นงาน

 

NX-001-การให้ Dimension Holes table

01-NXCAD-Small

 

รูเจาะที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานนั้น ๆ อาจมีจำนวนมากเกินกว่าที่การให้ขนาดแบบธรรมดาจะทำได้

 

NX-002-How to section

01-NXCAD-Small