สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับ Synchronous Technology

Article1-12

เทคโนโลยีใหม่ๆได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ซอฟท์แวร์สามารถออกแบบได้ง่ายกว่าเดิม โดยทั่วไปเทคโนโลยีในโปรแกรม CAD แบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบบ History based modeling และแบบ Direct modeling อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Synchronous Technology ได้รวมเอาส่วนที่ดีของทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ relation ควบคุมชิ้นงานที่ออกแบบได้และยังออกแบบชิ้นงานได้ง่ายโดยใช้ Direct modeling

Page 2 of 2